• Facebook
  • YouTube
  • Instagram

© 2019 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening, 
Skansen Brannstasjon, Øvre Blekevei 1, 5018 Bergen.

Design og drift: Cochise Holland

Opprinnelig vedtatt 2. juni 1931, endret på Generalforsamlingene 13. april 1961, 15. mars 1991, 4. mars 2016 og 19. april 2018.

Paragraf  1. Formål
Foreningens navn er Skanseguttenes Forening, og dens formål er å ivareta Skansens Bataljons interesser, samt økonomisk å trygge dens fremtid og trivsel.

 

Paragraf 2

Som medlem av foreningen kan opptas enhver som har vært medlem av Skansens Bataljon, dog ikke aktive medlemmer av bataljonen. Foreningens styre kan, etter individuell vurdering, tillate unntak fra kravet om tidligere medlemskap i Skansens Bataljon. Når et medlem går ut av foreningen, har det intet krav på den. Foreningens styre kan, ved alminnelig vedtak, ekskludere medlemmer frem til neste generalforsamling. Endelig eksklusjon krever vedtak i generalforsamling.
 

Paragraf 3
Kontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen og betales forskuddsvis, første gang ved innmeldelsen. Melding om innbetaling av kontingent for kommende år bør sendes medlemmene innen november måned.

 

Paragraf 4

Generalforsamlingen er Skanseguttenes Forenings øverste organ. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen mars måneds utgang.

Generalforsamlingen har:
a) å behandle styrets beretning og årsregnskap for det forløpne år.
b) å behandle årsberetninger og regnskap for foreningens underkomiteer.

c) å fastsette den årlige kontingent.

e) å velge styremedlemmer i samsvar med § 7 - formann ved særskilt valg - samt 2 revisorer og 3 medlemmer til valgkomité.

f) å velge medlemmer til faste underkomiteer, herunder hyttestyret, husstyret og fondsstyret, samt formann til midlertidige komiteer.
g) å behandle eventuelle forslag. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, må

være styret i hende innen utgangen av januar måned hvert år, eller når styret finner det

hensiktsmessig. Tidligere frist skal varsles medlemmene.

Innkalling til generalforsamling skal skje med minimum 14 dagers varsel. Styrets beretning, regnskap og budsjett gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før generalforsamling. Likeså innstillinger til valg, forslag som skal behandles og eventuelt forslag om å endre kontingenten. Øvrige komiteers beretninger, regnskap og budsjett bør også sendes medlemmene i forkant av generalforsamling. Referat fra generalforsamling skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager etter avholdt møte.

 

Paragraf 5

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller minst 20 medlemmer med gyldig kontingent forlanger det ved skriftlig henvendelse til styret. Innkalling og utsendelse av nødvendige sakspapirer, skal skje med minimum 10 dagers varsel.

 

Paragraf 6

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg må foregå ved personlig fremmøte og skjer ved stemmesedler. Hvor ikke annerledes er bestemt, fatter generalforsamlingen sine beslutninger ved alminnelig stemmeflertall. Bare medlemmer med gyldig kontingent har stemmerett.

 

Paragraf 7

Styret består av 5 medlemmer, valgt av generalforsamlingen for 2 år; dessuten av et medlem valgt av Skansens Bataljons råd, som ikke har stemmerett. Hvert år trer avvekslende 2 og 3 styremedlemmer ut, første år etter loddtrekning. Generalforsamlingen kan videre utfylle styret med ytterligere 2 medlemmer, valgt for 1 år. Gjenvalg kan finne sted. Styret velger innen sin midte kasserer, sekretær og materialforvalter.

 

Paragraf 8

Styremøter holdes så ofte som det er påkrevd, dog minst 2 ganger pr. år, vår og høst. Til gyldig styrebeslutning kreves alminnelig stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

 

Paragraf 9

Styret sørger for foreningens daglige drift og er representert i alle av foreningens underkomiteer, hvilke rapporterer til styret. Styret er ansvarlig for at alt som tilhører Skanseguttenes Forening og Skansens Bataljon er forsvarlig varetatt og beskyttet. Styret forelegger generalforsamlingen beretning og revidert regnskap for det forløpne år.

 

Paragraf 10

Kassereren fører regnskap og medlemsprotokoll. Han innkasserer kontingenten og avlegger regnskap, avsluttet pr. 31.12, i revidert stand for generalforsamlingen. Særlige økonomiske disposisjoner og stifting av gjeld krever styrevedtak. Foreningens midler kan bare nyttes til formål som er i samsvar med paragraf 1.

 

Paragraf 11

Materialforvalter skal til enhver tid føre liste over foreningens og Skansens Bataljons eiendeler, også det som er viderelevert til arkivar.  Listen ajourføres til generalforsamling.

 

Paragraf  12

Styret velger en arkivar, som ikke er medlem av styret. Arkivarens oppgave er å ordne og oppbevare på forsvarlig måte arkivalier for Skansens Bataljon og Skanseguttenes Forening, herunder:

 

a)Protokoller av alle slag, som korpsjournaler, styremøteprotokoller, rådsmøteprotokoller, regnskapsprotokoller. I tillegg arkiveres årlig et eksemplar av foreningens og korpsets medlemslister.
b) 5 eksemplarer av hvert nummer av "Skansegutten", som bindes inn i ett eksemplar etter hvert som en finner det hensiktsmessig.
c) 5 eksemplarer av alle sanger og andre trykksaker som S.B. eller S.F. gir ut.
d) Filmer og opptak som tilhører de to organisasjoner.
e) Alle andre arkivalier som måtte være av interesse for fremtiden. Alle utgifter i forbindelse med arkiveringen betales av Skanseguttenes Forening.

 

Paragraf 13

Styret velger en trommemester, som fortrinnsvis ikke er medlem av styret. Trommemester holder oppsyn med foreningens trommer, holder disse i stand og organiserer foreningens slagere. Trommemester legger hvert år frem rapport for generalforsamlingen

Paragraf 14

Styret velger en fanemester, som fortrinnsvis ikke er medlem av styret.  Fanemester holder oppsyn med foreningens faner, holder disse i stand og organiserer foreningens fanebærere. Fanemester skal konsulteres før det besluttes å kopiere eldre faner. Fanemester legger hvert år frem rapport for generalforsamlingen.

 

Paragraf 15

Effekter som ikke er i daglig bruk eies og disponeres av Skanseguttenes Forening. Effektene kan imidlertid ikke avhendes uten at dette er vedtatt i Rådet og av generalforsamlingen i Skanseguttenes Forening - begge steder med 2/3 flertall. Uttalelse fra arkivaren skal innhentes på forhånd. Styret i Foreningen er ansvarlig for at effektene blir forsvarlig oppbevart.

Paragraf 16

Skanseguttenes Forening skal være behjelpelig med nyanskaffelser og vedlikehold også av de effektene som er korpsets eie.

Paragraf 17

Leiekontrakt til Skansen Brannstasjon tilhører Skanseguttenes Forening. Tilsvarende gjelder utstyr og inventar i foreningens lokaler. Husstyret er ansvarlig for vedlikehold og nyanskaffelser. Utgiftene til dette dekkes av Skanseguttenes Forening.

Paragraf 18

Skanseguttenes Forening eier og disponerer rettigheter tilknyttet alle utgivelser fra Skanseguttenes Forening, herunder underkomiteer. Dette gjelder også internettsidene skansegutten.no og skansensbataljon.no, herunder alt innhold, samt innhold knyttet til tilhørende Facebook-sider. Foreningens rettigheter kan ikke avhendes uten at dette er vedtatt av generalforsamlingen i Skanseguttenes Forening.

Paragraf 19

Brushytten eies og disponeres av Skanseguttenes Forening. Hyttestyret har ansvar for drift av hytten. Brushytten kan ikke avhendes uten at dette er vedtatt av generalforsamlingen i Skanseguttenes Forening. Brushyttens vedtekter kan bare endres av Skanseguttenes Forenings generalforsamling.

Paragraf 20

Lovendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag om foreningens oppløsning kan kun behandles på ordinær generalforsamling og krever to tredjedeler av foreningens medlemstall for å bli vedtatt. Forslag til oppløsning og lovendringer må sendes til styret innen utgangen av januar. Blir oppløsning gyldig vedtatt, skal foreningens midler tilfalle Skansens Bataljon.
 


Til lovene svarer følgende dokumenter:
a) Vedtekter for Brushytten (Brushytten Skanseguttenes Forening)

b) Vedtekter for Skansens Bataljons fond, inkludert fondet av 1920 og Odd Pedersens minnefond.

c) Statutter for sølvtrommene til Skansens Bataljon og Skanseguttenes Forening

Stiftet 22.Mai 1860

Verdens stiligste buekorps!